A A A
Конкурси

Конкурс за јачање улоге цивилног друштва у припреми, спровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу

 

12. август 2013.

 

На основу члана члана 51. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ'', број 40/12 - пречишћени текст) и чл. 8, 20. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину ("Службени лист АПВ", број 39/12 и 26/2013-ребаланс), Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

 

 ЈАВНИ КОНКУРС

за јачање  улоге цивилног друштва у припреми, спровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу


Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује Конкурс за јачање улоге цивилног друштва у припреми, спровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу. Путем конкурса додељују се бесповратна средства удружењима грађана у укупном износу од 4.000.000,00 динара (словима:четиримилионадинара), обезбеђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину. Циљ конкурса је да са се на локалном нивоу унапреди информисање, едукација и консултовање јавности, успостави дијалог између различитих заинтересованих страна и/или са локалном самоуправом и успоставе партнерства како би се допринело развоју демократије, поштовању људских права, ефикасности и доступности јавних услуга и у најширем смислу побољшању квалитета живота грађана.

Конкурс за јачање улоге цивилног друштва у припреми, спровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу
 
12. август 2013.
 
На основу члана члана 51. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ'', број 40/12 - пречишћени текст) и чл. 8, 20. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину ("Службени лист АПВ", број 39/12 и 26/2013-ребаланс), Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

                                       
ЈАВНИ КОНКУРС

за јачање  улоге цивилног друштва у припреми, спровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу


Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, додељује бесповратна средства у укупном износу од 4.000.000,00 динара (словима:четиримилионадинара), обезбеђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину, у разделу 10, на економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, 4819 – дотације осталим непрофитним институцијама, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета
 
ЦИЉ КОНКУРСА:

Јачање  улоге цивилног друштва у припреми, спровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу

Мере и активности које се спроводе у оквиру пројекта би требале да допринесу:

•    информисању и едукацији јавности
•    консултовању јавности
•    успостављању дијалога између различитих заинтересованих   
     страна и/или са локалном самоуправом
•    успостављању партнерства.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Право учешћа на Конкурсу имају удружења регистрована у Републици Србији са седиштем на са територији АП Војводине.

2. Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава не може бити већа од 200.000,00 (словима: двестотинехиљададинара).

3. Удружења која нису испунила раније уговорену обавезу према Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, изузети су од права на доделу средстава.

4. Пријаве на Конкурс подносе се , у складу са Смерницама за подношење пројекта, на конкурсним обрасцима који се могу преузети у са сајта www.регион.војводина.гов.рс

5. Подносилац пријаве доставља следећу документацију:

а) Основна конкурсна документација:

1.    пратеће писмо
2.    предлог пројекта
3.    буџет пројекта – прилог 1
4.    наративни приказ буџета пројекта – прилог 2
5.    спецификација трошкова – прилог 3
6.    изјава подносиоца пројекта – прилог 4
7.    изјаве партнера на пројекту – прилог 5
8.    биографија координатора пројекта – прилог 6

Основна документација мора бити попуњена, потписана и печатом удружења оверена. Попуњену конкурсну документацију потребно је доставити и у  електронској форми (ЦД).

б) Обавезна пратећа документација:

1.    решење о регистрацији подносиоца пројектног предлога (оверен печатом организације)
2.    фотокопију извода из статута удружења или основачки акт (у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области која је предвиђена конкурсом)
3.    фотокопију решења о пореском идентификационом броју
4.    доказ о регистрацији партнера
5.    биланс стања и биланс успеха подносиоца предлога пројекта за 2012. годину (за удружења основана до   2013. године), са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре.

Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа, са назнаком: „Не отварати - Конкурс за доделу средстава пројектима за јачање  улоге цивилног друштва у припреми, спровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу"
 
6. Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет конкурса.

7. Одлуку о додели средстава за финансирање пројеката доноси  Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу на предлог Комисије и иста ће бити објављена на сајту www.регион.војводина.гов.рс

8. Након донетог решења  о одобреним пројектима, подносиоци одобрених пројекта  ће потписати уговор са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну  самоуправу.
- Корисници средстава су у обавези да пре закључења Уговора, отворе посебан наменски рачун код Управе за трезор.

Конкурс је отворен до  05. септембра 2013. године.

Све додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу се добити у Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу на телефон 021/487 4863 или 4542 или путем електронске поште  region©vojvodina.gov.rs.

 

Преузмите конкурсну документацију

 

 

 

 

 

Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: