A A A
Конкурси

Решење о додели средстава јединицама локалних самоуправа у АП Војводини


24. јул 2013.

 

На основу члана 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/2012) и одељка ИВ.  тачка 7. Конкурса за суфинансирање унапређења институционалних и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у АП Војводини, покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси:

 

Р е ш е њ е
 
о додели средстава за суфинансирање унапређења институционалних и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у АП Војводини

 

Одобрава се исплата средстава за суфинансирање унапређења институционалних и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у АП Војводини.
 
Средства се одобравају са раздела 10. Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, функционална класификација 180, извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета, економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти у износу од  53.360.140,00 динара  и то:


1.      Житиште - 1.140.000,00
2.      Пландиште - 1.145.000,00
3.      Чока - 829.000,00
4.      Опово - 1.010.000,00
5.      Сечањ - 920.000,00
6.      Мали Иђош - 1.245.000,00
7.      Оџаци - 1.300.000,00
8.      Алибунар - 1.400.000,00
9.      Ковачица - 1.161.000,00
10.    Шид - 995.100,00
11.    Сремска Митровица - 1.026.000,00
12.    Сомбор - 1.500.000,00
13.    Нови Кнежевац - 971.000,00
14.    Бач - 1.300.000,00
15.    Темерин - 1.086.500,00
16.    Нова Црња - 1.200.000,00
17.    Сента - 1.040.000,00
18.    Сремски Карловци - 1.375.000,00
19.    Кула - 1.182.300,00
20.    Стара Пазова - 1.311.900,00
21.    Пећинци - 1.332.520,00
22.    Инђија - 1.497.520,00
23.    Нови Сад - 1.250.000,00
24.    Бечеј - 1.105.000,00
25.    Бачки Петровац - 1.300.000,00
26.    Кањижа - 886.800,00
27.    Бачка Топола - 1.374.000,00
28.    Суботица - 1.500.000,00
29.    Ириг - 1.487.500,00
30.    Беочин - 1.500.000,00
31.    Врбас - 1.500.000,00
32.    Бела Црква - 1.220.000,00
33.    Ковин - 1.244.000,00
34.    Кикинда - 1.497.000,00
35.    Жабаљ - 1.300.000,00
36.    Зрењанин - 1.500.000,00
37.    Панчево - 1.453.000,00
38.    Апатин - 1.500.000,00
39.    Бачка Паланка - 1.500.000,00
40.    Рума - 1.475.000,00
41.    Тител - 1.500.000,00
42.    Србобран - 1.300.000,00


 
ОбразложењеРади унапређења институционалних и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у АП Војводини које ће допринети побољшању услуга које јединице локалне самоуправе пружају грађанима и пословном сектору, повећаном учешћу грађана у управљању јавним пословима, јачању институционалних оквира за постизање  задовољавајућег нивоа координације и делотворности јавних политика, Влада АП Војводине имајући у виду ликвидне могућности буџета обезбедила је средства за ове намене у висини  53.360.140,00 динара.
 
Јединице локалних самоуправа којима су одобрена средства за намене наведене у њиховим пројектима, потписаће уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
 
Општини Вршац нису одобрена средства за намене наведене у њиховом пројекту, јер нису испунили један од услова Конкурса – благовремено достављање редовних, наративних и финансијских извештаја по предходним конкурсима овог Секретаријата.   

На основу напред наведеног а у складу са чланом 21 и 23 Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: