A A A
Конкурси

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016 и 29/2017) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:


 
КОНКУРС
за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте које доприносе афирмацији и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне  самоуправе на територији АП Војводине


I


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) у оквиру својих надлежности, одобрене Програмске структуре за 2017. годину и Финансијског плана за 2017. годину, суфинансираће реализацију пројекaта организација цивилног друштва који доприносе афирмацији и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне  самоуправе на територији АП Војводине.


Циљ конкурса: стварање оквира за унапређење управљачких функција и организације општинске/градске управе као и подизање квалитета општинских услуга.


Мере и активности, које се спроводе у оквиру пројекта морају се реализовати на територији АП Војводине, а требале би да допринесу:

 • Промоцији локалних потенцијала за инвестирање и примера добре праксе у креирању повољног пословног окружења
 • Јачању контаката јединица локалних самоуправа са инвеститорима
 • Подизању капацитета јединица локалних самоуправа за привлачење средстава из фондова ЕУ
 • Увођењу стандарда за оцену квалитета услова за пословање.

 

II


Средства опредељена за овај конкурс износе 2.000.000,00 динара. Обезбеђена су Покрајинском скупштинском  одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс) у оквиру Програма 0608 систем локалне самоуправе, Програмска активност 06081003 Подршка развоју локалне самоуправе, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама.

Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са постављеним циљевима и установљеним критеријумима конкурса.

 

 

III

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 

 

 1. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају удружења грађана регистрована у Републици Србији.
 2. Учесници на конкурсу могу аплицирати само са једним пројектом као носиоци предлога пројекта.
 3. Пријаве на конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним обрасцима, попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце предлога пројекта.
 4.  Конкурсна документација се може преузети са интернет странице Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и  локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs
 5. Попуњени обрасци конкурсне документације достављају се у штампаном облику - оригинал оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица и у електронском облику (ЦД).
  На коверти мора да стоји назив „КОНКУРС за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе афирмацији и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне  самоуправе на територији АП Војводине - НЕ ОТВАРАТИ до састанка одређеног за отварање пријава“
 6. Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе.
 7. Рок за предају предлога пројекта је  23. новембар 2017. године, до 14,00 часова – благовременим ће се сматрати само пријаве које буду предате (поштом или на писарници) до истакнутог рока за предају предлога пројеката.
 8. Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
 9. Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Одлуку о додели бесповратних средстава. На Одлуку се не може уложити жалба, нити друга правна средства.
 10. Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs .
 11. Покрајински секретар ће за сваког корисника средстава донети Решење о додели бесповратних средстава.
 12. Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу бесповратних средстава са Секретаријатом.


За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на  olga.knezevic@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021/487-4071, радним даном од 9 до 15 часова.  


Преузмите конкурсну документацију

Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: