A A A
Конкурси

Конкурс за подстицање иновативног приступа у промовисању повољног пословног окружења у јединицама локалне самоуправе

 

05. март 2014.

 

На основу члана 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/2012-пречишћен текст) и члана 21.,  члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 50/2013), Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:КОНКУРС
за подстицање иновативног приступа у промовисању повољног пословног окружења у јединицама локалне самоуправеI

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у оквиру својих надлежности и Финансијског плана за 2014. годину у области локалне самоуправе, дефинисао је потребу за увођењем иновација у промовисању локалних и регионалних привредних потанцијала.
 
Циљ конкурса: Подстицање иновативног приступа у промовисању значаја модерне и ефикасне локалне самоуправе у циљу успостављања повољног пословног окружења.

Активности на пројекту треба да допринесу:
•    Промоцији локалних потенцијала за инвестирање и примера добре праксе у креирању повољног пословног окружења
•    Јачању контаката јединица локалних самоуправа са инвеститорима
•    Подизању капацитета јединица локалних самоуправа за привлачење средстава из фондова ЕУ
•    Увођењу стандарда за оцену квалитета услова за пословање.


IIСредства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. лист АПВ“, број 50/2013) у укупном износу од 6.000.000,00 динара у оквиру функције 180, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама.

Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са постављеним циљевима и установљеним критеријумима Конкурса.


III


УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ


1.    Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају удружења грађана регистрована у Републици Србији.
2.    Учесници на конкурсу  могу аплицирати само са једним пројектом као носиоци предлога пројекта.
3.     Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним образцима попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце пројекта.
4.     Конкурсна документација може се преузети са интернет странице, Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и  локалну самоуправу www.регион.војводина.гов.рс
5.    Попуњени обрасци конкурсне документације достављају се у штампаном облику - оригинал оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица и у електронском облику (ЦД).
6.    На коверти мора да стоји назив „НЕ ОТВАРАТИ Конкурс за подстицање иновативног приступа у промовисању повољног пословног окружења у јединицама локалне самоуправе“.
7.    Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или  лично на писарници покрајинских органа управе у згради Владе АП Војводине.
8.    Рок за предају предлога пројекта је 15 дана од дана објављивања Конкурса.
9.    Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
10.    Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Решење о одабиру пројекта за доделу бесповратних средстава. На Решење Секретаријата не може се уложити жалба ни друга правна средства.
11.    Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.регион.војводина.гов.рс .
12.    Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу бесповратних средстава са Секретаријатом.
 
За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на е-маил: регион@војводина.гов.рс или путем телефона 021-487-48-93, радним даном од 9 до 15 часова.


Преузмите конкурсну документацију

 

Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: