A A A
Конкурси

Конкурс за преглед, анализу и представљање реализованих пројеката локалних самоуправа на територији АП Војводине финансираних од стране ЕУ у периоду 2007.-2013.

 

На основу члана 38. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014) и члана 21.,  члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 50/2013, 24/2014 и 42/2014-ребаланс), Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

 

 

КОНКУРС
за преглед, анализу и представљање реализованих пројеката локалних самоуправа на територији АП Војводине финансираних од стране ЕУ     
у периоду 2007.-2013.

 

 

I

 

 

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат), у оквиру својих надлежности, закључака Покрајинске владе о међународној сарадњи јединица локалне самоуправе са територије АП Војводине и Финансијског плана Секретаријата за 2014. годину, суфинансираће реализацију пројекта који доприноси пружању подршке међународним активностима јединица локалне самоуправе са територије АП Војводине.
Циљ конкурса:  Израда прегледа, анализа и представљање реализованих пројеката локалних самоуправа на територији АП Војводине финансираних од стране ЕУ у периоду 2007.-2013.

Пројекат организације цивилног друштва треба да допринесе:

транспарентности коришћења средстава европских фондова на територији АП Војводине;
упознавању јавности о постигнутим резултатима пројеката локалних самоуправа финансираним из фондова Европске уније и
побољшању услова за реализацију пројеката који ће се финансирати из средстава фондова ЕУ.

 

II

 

 

Средства опредељена за овај Конкурс износе 3.000.000,00 динара. Обезбеђена су Покрајинском скупштинском  одлуком о буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 50/2013, 24/2014 и 42/2014-ребаланс) у оквиру Програма међурегионалне сарадње и учешћа у процесу европских интеграција, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама.

Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са постављеним циљевима и установљеним критеријумима Конкурса.

 

 

III

 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1) Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају удружења грађана регистрована у Републици Србији.

2) Учесници на конкурсу  могу аплицирати само са једним пројектом као носиоци предлога пројекта.

3) Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним обрасцима, попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце предлога пројекта.

4) Конкурсна документација може се преузети са интернет странице, Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и  локалну самоуправу www.регион.војводина.гов.рс

5) Попуњени обрасци конкурсне документације достављају се у штампаном облику - оригинал оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица и у електронском облику (ЦД).

6) Сопствено учешће подносиоца предлога пројекта или учешће других донатора мора бити најмање 15% од износа који додељује Секретаријат.

7) На коверти мора да стоји назив „НЕ ОТВАРАТИ КОНКУРС за преглед, анализу и представљање реализованих пројеката локалних самоуправа на територији АП Војводине финансираних од стране ЕУ у периоду 2007-2013.

8) Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе.

9) Рок за предају предлога пројекта је 12. децембар 2014. године.

10) Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.

11) Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Одлуку о додели бесповратних средстава. На Одлуку се не може уложити жалба, нити друга правна средства.

12) Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.регион.војводина.гов.рс .

13) Покрајински секретар ће за сваког корисника средстава донети Решење о додели бесповратних средстава.

14) Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу бесповратних средстава са Секретаријатом.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на е-маил: регион@војводина.гов.рс или путем телефона 487 45 42, радним даном од 9 до 15 часова.

 

Преузмите документацију конкурса

 

 

 

Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: