A A A
Конкурси

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине ( „Службени лист АП Војводине“ 42/2017) као и члана 7 ст 1 тачке 1) , члана 11, 12 и 14. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 119/2014), тачке I и тачке VI Конкурса за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за отварање нових радних места, обавештења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00010/2019-01 од 08.02.2019. године као и Одлуке Скупштине Развојне агенције Војводине о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине, број СД-XIV-01/2019 oд 07.05.2019. године, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси


Р е ш е њ е
о додели бесповратних средстава привредним друштвима за отварање нових радних места


Одобрава се исплата средстава привредним друштвима са циљем отварања нових радних места на територији АП Војводине у укупном износу од 149.968.800,00 динара.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину („ Сл. лист АП Војводине“, број 60/2018), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 150.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4541 текуће субвенције приватним предузећима додељује се:

1) Корисницима који своје пројекте реализују у ЈЛС треће категорије развијености

 1. „Винарија Ковачевић доо Ириг“    29.475.000,00
 2. „JS&O доо Ново Милошево“    7.074.000,00
 3. „P&E Textil Manufactur доо Сента“    11.790.000,00
 4. „С&Д Текстил доо Стара Пазова“    17.685.000,00
 5. „Ешалон доо Апатин“    10.611.000,00
 6. „Fungiworld доо Београд“    12.969.000,00

УКУПНО    89.604.000,00


2) Корисницима који своје пројекте реализују у ЈЛС прве и друге категорије развијености

 1. „Lamex доо Нови Сад“    7.074.000,00
 2. „Дафар  доо Зрењанин“    9.432.000,00
 3. „Сила доо Стара Моравица“    9.432.000,00
 4. „Гума-С доо Сомбор“    16.506.000,00
 5. „Унионпромет доо Врбас“    3.537.000,00
 6. „Compart  доо Бачка Топола“    4.716.000,00
 7. „Коса Траде доо Ветерник“    3.537.000,00
 8. „Mins F Group  доо Кикинда“    6.130.800,00

УКУПНО    60.364.800,00

Средства се додељују у укупном износу од 149.968.800,00 динара.


Образложење


Конкурсом за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за отварање нових радних места расписаним и објављеним у дневном листу „Дневник“ 28.02.2019. године предвиђена су средства за отварање нових радних места у привредним друштвима на територији АП Војводине, и то на начин да је 60% средстава опредељено за пројекте који се реализују на подручју јединица локалних самоуправа разврстаних у трећу и четврту категорију развијености, а 40% средстава опредељено за пројекте који се реализују на подручју јединица локалних самоуправа разврстаних у прву и другу категорију развијености.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину („ Сл. лист АП Војводине“, број 60/2018), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 150.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4541 текуће субвенције приватним предузећима.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од  26.02.2019. године је образовао Комисију за вредновање пријава на основу расписаног конкурса која израђује листу предлога пројеката за одобравање средстава, а Скупштина Развојне агенције Војводине донела је Одлуку о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине, број СД-XIV-01/2019 oд 07.05.2019. године.

Привредна друштва којима су средства одобрена, потписаће Уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Решење можете преузети ОВДЕ

Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: