A A A
Вести

Predstavlјen projekat „Ka unapređenju usluga za žene na lokalnom nivou“

Prezentacija projekta „Ka unapređenju usluga za žene na lokalnom nivou – izgradnja modela saradnje tela za rodnu ravnopravnost i organizacija civilnog društva u opštinama i gradovima APV” održana je u Skupštini AP Vojvodine. Projekat je realizovao Centar za podršku ženama u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za ravnopravnost polova i Zrenjaninskim edukativnim centrom.
Projekat ukupne vrednosti 333.500 dinara sufinansirao je Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sa 192.500 dinara, a cilј projekta bio je da se u pet lokalnih samouprava Vojvodine (Kikindi, Zrenjaninu, Bačkom Petrovcu, Somboru i Rumi) doprinese ostvarivanju politike rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, i to kroz uvođenje efikasnog modela saradnje mehanizama za ravnopravnost polova: komisija, saveta, lica zaduženih za rodnu ravnopravnost, i organizacija civilnog društva u uspostavlјanju socijalnih i drugih usluga koje značajno utiču na kvalitet života žena u zajednici, posebno onih iz ranjivih grupa.
O projektu su govorile Marija Srdić ispred Centara za podršku ženama i Vesna Šijački iz Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, a učesnicima se u ime Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu obratila podsekretar Vesna Piperski Tucakov.
Kako je ovom prilikom rekla Marija Srdić, proces obuke je prošlo 25 osoba, a u celom procesu uklјučujući i fokus i istraživačke grupe učestvovalo je oko 80 lјudi, sa tendencijom da se posle ove prezentacije proširi primena ovog modela i rada tela za ravnospravnost polova kojih u Vojvodina ima oko 35.
Vesna Šijački iz Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova je rekla da je ovaj projekat pokušaj da se podigne ne samo nivo znanja lokalnih rodnih mehanizama, nego i operativnost kada je u pitanju izgradnja partnerskih odnosa i modela saradnje sa organizacijama civilnog društva na lokalnom nivou, koristeći njihove mogućnosti da se unaprede usluge ka ženama iz ranjivih grupa, kojima je institucionalna podrška potrebna.

 

Kako je rečeno pri predstavlјanju rezultata projekta, opštine pružaju samo usluge koje su usmerene na zadovolјavanje praktičnih potreba, ali ne i strateških, koje će omogućiti da se unapredi život građana. Drugi rezultat do kojeg se došlo pri istraživanjeu je da se ne vrši nikakav nadzor nad uslugama koje postoje, a pokazalo se da su najznačajnije one koje se tiču nasilјa nad ženama. Takođe, zaklјučeno je da ne postoji koordinacija među institucijama i da postoji prostor da se ona unapredi jer su usluge u ovom trenutku samo bazične.
Vesna Piperski Tucakov je ovom prilikom rekla da resorni Sekretarijat pokušava da pobolјša koordinaciju i efikasnost javnih politika koje se kreiraju kako na regionalnom tako i na lokalnom nivou, kao i na pobolјšanju usluga koje se pružaju građanima.
- Civilni sektor može da doprinese razvoju demokratije na lokalnom nivou i da unapredi i pobolјša kvalitet života građana. Sekretarijat putem konkusa, obuka i saradnje sa civilnim sektorom unapređuje kapacitet nevladinog sektora, a nevladinim organizacijama koje do sada nisu bile upisane u registar korisnika javnih sredstva smo pomogli da se upišu u taj registar – rekla je Vesna Piperski Tucakov.
Po njenim rečima, što se tiče samih lokalnih samouprava, cilј Sekretarijata je da se postigne vojvođanski standard, što podrazumeva da sve lokalne samouprave usvoje svoje planove razvoja za period od 2014. do 2020. godine i da se omogući lakši pristup uslugama lokalne administracije preko uslužnih centara.

 

Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: