A A A
Документа

Заштита података о личности

Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18) ступио је на снагу 21.11.2018. године, а примењује се по истеку девет месеци од дана ступања закона на снагу односно од 21.8.2019. године осим одредбе члана 98. овог закона која се примењује од дана његовог ступања на снагу.

Овлашћено лице задужено за заштиту података о личности у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је Александар Прекодравац, самостални саветник, шеф одсека за правна питања и људске ресурсе, канцеларија број 13 на другом спрату у згради Покрајинске владе, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16,


e-мејл: aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs,


контакт телефон: 021/487-48-24.


Правни оквир

 1. Стратегија заштите података о личности
 2. Закон о заштити података о личности
 3. Уредба о обрасцу за вођење евиденције и начину вођења евиденције о обради података о личности
 4. Правилник о обрасцу и начину вођења евиденције лица за заштиту података о личности
 5. Правилник о обрасцу и начину вођења интерне евиденције о повредама Закона о заштити података о личности и мерама које се у вршењу инспекцијског надзора предузимају
 6. Правилник о начину претходне провере радњи обраде података о личности
 7. Правилник о обрасцу легитимације овлашћеног лица за вршење инспекцијског надзора по Закону о заштити података о личности
 8. Правилник о обрасцу обавештења о повреди података о личности и начину обавештавања Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности о повреди података о личности
 9. Правилник о обрасцу притужбе
 10. Одлука о листи врста радњи обраде података о личности за које се мора извршити процена утицаја на заштиту података о личности и тражити мишљење Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 11. Одлука о Листи држава, делова њихових територија или једног или више сектора одређених делатности у тим државама и међународних организација у којима се сматра да је обезбеђен примерени ниво заштите података о личности
Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: